Βιοϊατρική Μηχανική


Κωδικός 209
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Γεώργιος Ματσόπουλος, Ουρανία Πετροπούλου (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η παροχή βασικών γνώσεων και τεχνολογιών που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της Βιοϊατρικής Μηχανικής. Απευθύνεται σε Μηχανικούς και Πληροφορικούς παρέχοντες βασικές δεξιότητες για τη συλλογή και επεξεργασία ιατρικών δεδομένων. Μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος καλύπτονται βασικά αντικείμενα της Βιοϊατρικής Μηχανικής όπως: α) Βασική εισαγωγή στο αντικείμενο της Βιοϊατρικής Μηχανικής, β) Εισαγωγή στα βασικά βιοσήματα – αρχές και τρόπος συλλογής τους, γ) Παρουσίαση βασικών απεικονιστικών ιατρικών συστημάτων – αρχές και τρόπος συλλογής δεδομένων, δ) Τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων, ε) Αντιπροσωπευτικά συστήματα επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων – Case studies, στ) Αρχές Τηλεματικής στην υγεία: τεχνολογίες - εφαρ¬μογές, τηλεϊατρική και ασφάλεια, τηλεϊατρική και ιατρική εκπαίδευση, και ζ) Νοσο¬κομειακά Πληροφοριακά Συστήματα.