Υλικά και Περιβάλλον


Κωδικός 223
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 0
Διδάσκοντες Αθανάσιος Δ. Παναγόπουλος, Θεόδωρος-Γεώργιος Αργυρόπουλος (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιγραφή

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υλικά σε σχέση με τα περιβάλλοντα λειτουργίας: βιομηχανικό, αστικό, θαλάσσιο, ρυπασμένο και μικτό. Μέθοδοι δοκιμών από την βιομηχανία για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών των κατασκευών που αφορούν τον ηλεκτρολόγο μηχανικό για ηλεκτρικές επαφές, διηλεκτρικά, καλώδια, μετασχηματιστές, μικροηλεκτρονικές διατάξεις, περιβλήματα (packaging). Μη καταστρεπτικές και καταστρεπτικές μέθοδοι για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των υλικών: ακτίνες Χ, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, SIMS, QMA, Auger, δινορρεύματα. Επίδραση περιβάλλοντος σε: λεπτά υμένια, γήρανση και κόπωση των υλικών, επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας σε πολυμερή, επίδραση περιβάλλοντος στην λειτουργία ηλεκτρονικών σε εσωτερικούς χώρους, τεχνητή επιταχυνόμενη γήρανση. Περιπτώσεις αστοχιών υλικών από βιομηχανικά ατυχήματα, από κακή πρώτη ύλη, από κακές συνθήκες λειτουργίας. Επίδραση ηλεκτροτεχνικών υλικών σε μικρό- και μακρό-κλίμακα περιβάλλοντος, διαχείριση και τοξικά παράγωγα.