Ολοκληρωμένη Οπτική


Κωδικός 232
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Ηλίας Γλύτσης
Σύνδεσμοι Ιστοσελίδα Μαθήματος

Περιγραφή

Ορισμοί, και ανασκόπηση εφαρμογών ολοκληρωμένης οπτικής. Ανακεφαλαίωση αρχών ηλεκτρομαγνητισμού. Κυματοδηγοί λεπτού διηλεκτρικού στρώματος, κυματοδηγοί καναλιού, πολυστρωματικοί διηλεκτρικοί κυματοδηγοί. Ορθογωνιότητα και ορθοκανονικότητα ρυθμών, ασυνέχειες διηλεκτρικών επιπέδων κυματοδηγών, θεωρία συζευγμένων ρυθμών, κατευθυντικοί συζεύκτες. Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών (FDFD) για την μελέτη διηλεκτρικών κυματοδηγών. Μέθοδοι κατασκευής διηλεκτρικών και ημιαγωγίμων κυματοδηγών. Κυλινδρικοί Διηλεκτρικοί. Κυματαγωγοί και διασπορά. Περίθλαση από περιοδικές διατάξεις, εξίσωση περιθλαστικού φράγματος, συνθήκες Bragg, ακριβείς και προσεγγιστικές θεωρίες περίθλασης από περιθλαστικά φράγματα. Ακριβής θεωρία πεπλεγμένων κυμάτων (RCWA), θεωρία 2-συζευγμένων κυμάτων (Koglelnik). Θεωρία συζευγμένων ρυθμών, ομοδιευθυντική σύζευξη, αντιδιευθυντική σύζευξη. Συζεύκτες κυματαγωγών, συζεύκτες πρίσματος, συζεύκτες περιθλαστικού φράγματος. Οπτικοί διαμορφωτές, οπτικοί μετατροπείς διεύθυνσης, οπτικοί διακόπτες, οπτικά φίλτρα, οπτικοί ολοκληρωμένοι φακοί, πολυπλέκτες και από-πολυπλέκτες βασισμένοι σε ηλεκτρο-οπτικά, ακουστο-οπτικά, μαγνητο-οπτικά φαινόμενα και φαινόμενα ηλεκτρο-απορρόφησης. Εισαγωγή στην θεωρία των φωτονικών κρυστάλλων με ενεργειακά κενά. Χρήση διατάξεων φωτονικών κρυστάλλων σε ολοκληρωμένα οπτικά συστήματα. Εισαγωγική θεωρία πλασμονίων και εφαρμογές σε ολοκληρωμένα οπτικά συστήματα. Μέθοδος διάδοσης ακτίνας.