Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες Βιοπληροφορικής


Κωδικός 699
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Γεώργιος Ματσόπουλος, Κωνσταντίνα Νικήτα

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση αφενός αλγορίθμων και τεχνολογιών για την ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων κυτταρικού και υποκυτταρικού επιπέδου (π.χ. γονιδιωματικής και πρωτεϊνωμικής) και αφετέρου βασικών αρχών οικοδόμησης μοντέλων και χρήσης τεχνικών υπολογιστικής προσομοίωσης για την κατανόηση φυσιολογικών και βιολογικών συστημάτων. Στο πλαίσιο του Μαθήματος, παρουσιάζονται: α) οι βασικές αρχές Μοριακής Βιολογίας που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά του κυττάρου, το DNA, το RNA και τη γονιδιακή ανάλυση, ενώ παράλληλα αναλύεται η σχέση της Βιολογίας με την επιστήμη των υπολογιστών, β) οι βασικές τεχνικές και αλγόριθμοι για τη σύγκριση ακολουθιών και τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων, γ) οι βασικές υποδομές πληροφορικής στις οποίες αποθηκεύονται βιολογικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακά διαθέσιμων βάσεων δεδομένων σε συνδυασμό με τα σημαντικότερα εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την ανάλυσή τους (επεξεργασία, αλληλοσυσχέτιση, κοινή χρήση και αρχειοθέτηση πληροφοριών Βιοπληροφορικής, κ,λπ.) και δ) τεχνικές πολυεπίπεδης προσομοίωσης βιολογι¬κών συστημάτων (π.χ. λειτουργία βιολογικών νευρώνων, μεταβολικό σύστημα γλυκόζης - ινσουλίνης).