Αρχιτεκτονικές Τεχνολογίες και Πρωτόκολλα για Οπτικά Δίκτυα και Κέντρα Δεδομένων


Κωδικός 706
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Εμμανουήλ Βαρβαρίγος

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με ερευνητικού χαρακτήρα θεωρητικά και εφαρμοσμένα θέματα στην περιοχή των Οπτικών Δικτύων και των Κέντρων Δεδομένων, τόσο από πλευράς αρχιτεκτονικής όσο και από πλευράς αλγορίθμων και πρωτοκόλλων. Ξεκινά με μια σύγκριση των επόμενης γεννιάς δικτύων με τα υπάρχοντα δίκτυα (Ιντερνετ και τηλεφωνικό) και των διαφορών και εξελίξεων που αναμένεται να υπάρξουν. Στην συνέχεια παρουσιάζονται ερευνητικά θέματα και λύσεις στον τομέα των οπτικών δικτύων πρόσβασης με έμφαση στις αρχιτεκτονικές και τα πρωτόκολλα ελέγχου πρόσβασης και τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές FTTx. Εξετάζονται οι κυριότερες οπτικές τεχνολογίες, οι κύριες οπτικές συσκευές, τα χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί τους. Παρουσιάζονται οι αρχιτεκτονικές οπτικών δικτύων κορμού, ξεκινώντας από τα σημερινά μοναδικού ρυθμού WDM δίκτυα δρομολόγησης μήκους κύματος έως τα ετερογενή οπτικά δίκτυα και τα μελλοντικά ευέλιγκτα (flex-grid) οπτικά δίκτυα. Η έμφαση δίνεται σε θέματα αρχιτεκτονικών, αλγορίθμων δρομολόγησης και ανάθεσης φάσματος και ρυθμού, πρωτόκολλα ανάθεσης πόρων, και ανοχής σε βλάβες. Μελετώνται διάφορεα αρχιτετκονικές ολικά οπτικών κόμβων μεταγωγής, τ΄σο για εμταγωγή κυκλωμάτων όσο και για μεταγωγή κυκλώματος. Αναλύεται ο ρόλος των φυσικών περιορισμών κατά τον σχεδιασμό και την λειτουργία των Δικτύων. Μελετώντα αλγόριθμοι για την συνδυαστική διαστρωματική βελτιστοποίηση του φυσικού και του δικτυακού επιπέδου οπτικών δικτύων. Επίσης αναλύεται η εξέλιξη προς τα μελλοντικά προγραμματιζόμενα οπτικά δίκτυα. Στην συνέχεια παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τα Κέντρα Δεδομένων, τις αρχιτεκτονικές τους, τον ρόλο των οπτικών διασυνδέσεων στα διάφορα αρχιτεκτονικά επίπεδα, και τα πρωτόκολλα διαχείρισης των πόρων. Τέλος μελλετώνται θέματα επικοινωνίας και κινητικότητας εικονικών μηχανών σε συστήματα υπολογισμού νέφους, τόσο εντός όσο και μεταξύ κέντρων δεδομένων.