Ιωάννα Χαρίτου

Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


 •   jharitou@biomed.ntua.gr
 •   +30 (210) 7721070, +30 (210) 7722269
 •   Γραφείο 203, 2ος Όροφος, Υπολογιστή

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 1. Υποστήριξη Εργαστηριακών Ασκήσεων (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ιατρικός Φάκελλος κλπ.), των διπλωματικών εργασιών και των δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
 2. Διαχείριση όλων των χρηματοδοτούμενων έργων (κοινοτικών, εθνικών, παροχής υπηρεσιών) που αναλαμβάνει να υλοποιεί το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, τα οποία σχετίζονται με θέματα ιατρικής πληροφορικής και βιοϊατρικής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτών των καθηκόντων αναλαμβάνω τις εργασίες:
 • Συμμετοχή στα έργα σε τεχνικό επίπεδο αναφορικά με το αντικείμενο της ιατρικής πληροφορικής (εκπόνηση μελετών, ανάλυση απαιτήσεων, σχεδίαση εφαρμογών, υλοποίηση και έλεγχοι)
 • Οικονομική Διαχείριση των έργων
 • Παρακολούθηση, Συντονισμός και Υποστήριξη των έργων σε συνεργασία με τους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης και χρηματοδότες
 • Υποστήριξη όλων των ελέγχων που διενεργούνται
 • Υποστήριξη υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για νέα έργα
 • Τήρηση αρχείου
 1. Διοικητική Υπεύθυνη για την υποστήριξη και τήρηση της πιστοποίησης ISO 9001/2008 του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας