Θεόδωρος Καρούνος

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής