Κωνσταντίνα Σακκά

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


  •   nsakka@cn.ntua.gr
  •   +30 (210) 7721158
  •   Γραφείο Β.2.16, 2ος Όροφος, Κτ. Ηλεκτρολόγων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Oργάνωση και επίβλεψη των εργαστηρίων στο πλαίσιο διδασκαλίας των μαθημάτων

  • Δίκτυα Υπολογιστών
  • Τηλεφωνία
  • Διαμόρφωση, Φώραση και Εκτίμηση Σημάτων
  • Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών
  • Εξομοίωση Συστημάτων Επικοινωνιών

Μαθήματα