Δημήτρης Βέργαδος

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής