Γεώργιος Κατσίνης

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής