Μιχαήλ Ποθητός

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής