Χαρούλα Ρεμούνδου

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής