Κωνσταντίνος Καγκαράκης

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών