Κατατακτήριες Εξετάσεις 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 03/10/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. και άλλων Υπουργείων, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις της Σχολής ΗΜΜΥ του Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024, να υποβάλουν από την 1η έως τις 15 Νοεμβρίου 2023, ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας κατατακτηρίων εξετάσεων ΣΗΜΜΥ, αποκλειστικά και μόνο στο email registrations@ece.ntua.gr συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 304 του Ν.4957/2022 και το άρθρο 36 του Ν.5029/2023).
  2. Ευκρινές και ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι ακριβή και αληθή (να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία των δικαιολογητικών π.χ. τίτλος σπουδών, ίδρυμα κ.λπ.).

Στις περιπτώσεις όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά, γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα έγγραφα από την ηλεκτρονική πύλη gov.gr.

Η επικοινωνία με τη Γραμματεία της Σχολής γίνεται αποκλειστικά μέσω email στη διεύθυνση secreta@ece.ntua.gr

Σημειώσεις/Οδηγίες:

  • Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται στο θέμα το λεκτικό «Κατατακτήριες 2023-2024» και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος.
  • Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται σε αρχείο pdf.
  • Στο όνομα του αρχείου θα πρέπει να εμφανίζεται το επώνυμο του αιτούντος και ο αντίστοιχος αριθμός των ανωτέρω δικαιολογητικών.
  • Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός του μηνός Νοεμβρίου 2023.