Προχωρημένα Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής: Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία


Κωδικός 328
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 4 - 0
Διδάσκοντες Νικόλαος Λεονάρδος, Αριστείδης Παγουρτζής, Πέτρος Ποτίκας (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιγραφή

Εισαγωγή στην αριθμοθεωρία: Αριθμητική modulo n, διακριτοί λογάριθμοι. Αλγόριθμοι αναγνωρίσεως πρώτων αριθμών, παραγοντοποίηση. Κλασσική κρυπτογραφία, DES. Κρυπτογραφία με δημόσια κλειδιά, RSA, PGP. Αλγεβρική θεωρία κωδικοποίησης. Ψηφιακές Υπογραφές, Ψηφιακή χρονική πιστοποίηση. Πιθανοτική κρυπτογράφηση. Διαλογικά συστήματα αποδείξεων μηδενικής γνώσης. Ασφάλεια συστημάτων κρυπτογράφησης. Πιθανοτικά συστήματα ελέγχου αποδείξεων