Γεωπληροφορική


Το ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» λειτουργεί στο ΕΜΠ από το ακαδ. έτος 1998-99 με τη συμμετοχή των Σχολών: α) Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, β) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και γ) τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών. Τη γενικότερη υποστήριξη του προγράμματος καθώς και τη χορήγηση του τίτλου σπουδών έχει αναλάβει ως επισπεύδουσα συντονίζουσα η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Το ΔΠΜΣ στοχεύει στη διεπιστημονική εμβάθυνση των Διπλωματούχων Μηχανικών και πτυχιούχων άλλων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία και απεικόνιση γεωχωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και σε ανάλυση και σχεδιασμό του χώρου και ανάπτυξη ποικίλλων γεωεφαρμογών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής.

Η χρονική διάρκεια του ΔΠΜΣ είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται: (α) επιτυχής παρακολούθηση σε 8 μαθήματα (4 κορμού και 4 ειδίκευσης), και (β) ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που αντιστοιχούν στην απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90. Έως και το 2016, έχουν κάνει αίτηση 2026, έχουν επιλεγεί 484 και έχουν αποφοιτήσει 418 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.