Δίκτυα Επικοινωνιών


Κωδικός 3.5.3012.4
Εξάμηνο 4o
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 4 - 0
Διδάσκοντες Μιλτιάδης Αναγνώστου, Εμμανουήλ Βαρβαρίγος, Ιωάννα Ρουσσάκη
Σύνδεσμοι Ιστοσελίδα Μαθήματος
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Webex
Τμήμα 2: BigBlueButton
Λεπτομέρειες Διδασκαλίας

Τμήμα 1 (Α-Λ), Τμήμα 2 (Μ-Ω)

Περιγραφή

Εισαγωγή στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα: Χρήση των δικτύων. Δικτυακό υλικό (hardware). Αρχές σχεδιασμού δικτύων. Τοπολογίες. Τεχνικές μεταγωγής, αυτοδύναμα πακέτα, εικονικά κυκλώματα. Αποθήκευση και προώθηση. Διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική, πρωτόκολλα, υπηρεσίες, αρχιτεκτονικά μοντέλα, ιεραρχία, πρότυπο OSI, TCP/IP, παραδείγματα δικτύων, τυποποίηση.

Φυσικό Στρώμα: Μετάδοση σημάτων. Περιορισμοί στη μετάδοση. Μεταγωγή κυκλώματος και πακέτου. Κωδικοποίηση γραμμής. TDM, FDM, WDM, CDMA.

Στρώμα Ζεύξης Δεδομένων: Υπηρεσίες που παρέχει το στρώμα ζεύξης δεδομένων. Διαχωρισμός σε πλαίσια, παραγέμισμα. character/bit oriented protocols. Διόρθωση - ανίχνευση σφαλμάτων. Αποδοτικότητα κώδικα. Κυκλικοί κώδικες. Πρωτόκολλα επαναμετάδοσης, Stop and Wait, Go Back N, Selective Repeat, κυλιόμενο παράθυρο. Επιδόσεις πρωτοκόλλων, διαπερατότητα (throughput). Σχεδιασμός πρωτοκόλλων, λειτουργική ορθότητα. Υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων. Πολλαπλή πρόσβαση. Αρχές της πολλαπλής πρόσβασης, πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης. Ethernet. Γέφυρες, VLANs.

Στρώμα Δικτύου: Ζητήματα σχεδιασμού. Aλγόριθμοι δρομολόγησης. Έλεγχος συμφόρησης, ποιότητα υπηρεσίας. Διασύνδεση δικτύων, διαδικτυακή δρομολόγηση, κατατεμαχισμός πακέτων, Path Maximum Transmission Unit. Το στρώμα δικτύου στο Internet (IP), επικεφαλίδες IPv4, διευθύνσεις IPv4, ιεραρχική δρομολόγηση, subnetting, longest prefix, Classless InterDomain Routing, Network Address Translation.

Ανάλυση Δικτύων: Εισαγωγή στη γραφοθεωρία. Μέθοδοι ανάλυσης της επίδοσης δικτύων: Ροές. Θεωρία αναμονής, κατανομή Poisson, εκθετική κατανομή, M/M/1, ανάλυση δικτύων ουρών.