Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών


Κωδικός 3.4.3020.1
Εξάμηνο 1o
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 2
Διδάσκοντες Ευστάθιος Ζάχος, Νικόλαος Παπασπύρου, Δημήτριος Φωτάκης, Μάριος Κόνιαρης (Ε.ΔΙ.Π.), Πέτρος Ποτίκας (Ε.ΔΙ.Π.), Θεοδώρα Σούλιου (Ε.ΔΙ.Π.), Διδάσκων ΠΔ 407/80 ή ΑΥ
Σύνδεσμοι Helios, Ιστοσελίδα Μαθήματος
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1:
Τμήμα 2:
Τμήμα 3:

Περιγραφή

Εισαγωγή στον προγραμματισμό και την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων με
τη γλώσσα προγραμματισμού C++. Δομή του προγράμματος, σύνταξη και
σημασιολογία. Αριθμητικές και λογικές παραστάσεις. Δομές ελέγχου:
διακλαδώσεις, βρόχοι. Δομημένος προγραμματισμός: διαδικασίες, συναρτήσεις,
πέρασμα παραμέτρων (με τιμή και με αναφορά). Πίνακες: μονοδιάστατοι
πίνακες, γραμμική αναζήτηση, δυαδική αναζήτηση, πολυδιάστατοι πίνακες.
Αναδρομή. Αριθμητικοί υπολογισμοί και αριθμητικά σφάλματα. Δείκτες,
πίνακες και δείκτες, δυναμική διαχείριση της μνήμης. Ταξινόμηση: με
επιλογή, με εισαγωγή, με τη μέθοδο της φυσαλίδας, με συγχώνευση, με
διαμέριση. Σύνθετοι τύποι δεδομένων: συμβολοσειρές, απαριθμήσεις, δομές,
ενώσεις, αρχεία κειμένου και δυαδικά αρχεία. Εφαρμογές επεξεργασίας
κειμένου. Δομές δεδομένων: εισαγωγή στην πολυπλοκότητα, αφηρημένοι τύποι
δεδομένων, συνδεδεμένες λίστες, στοίβες, ουρές, γράφοι, δυαδικά δέντρα,
διάσχιση. Εισαγωγή στις κλάσεις και τα αντικείμενα. Ορθότητα του
προγράμματος: εισαγωγή στις έννοιες των βεβαιώσεων, της αναλλοίωτης και
της μαθηματικής επαλήθευσης προγραμμάτων.\\
Εργαστήριο: Μια σειρά προβλημάτων που θα λυθούν σε ένα εκπαιδευτικό
υποσύνολο της C++.