Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Έργων


Κωδικός 3.7.3255.9
Εξάμηνο 9o
Ροή Ο - Διοίκηση και Απόφαση
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 2
Διδάσκοντες Γρηγόρης Μέντζας, Ξένια Παπαδομιχελάκη (Ε.ΔΙ.Π.)
Σύνδεσμοι Helios, Ιστοσελίδα Μαθήματος
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Microsoft Teams

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης για τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους διοίκησης και διαχείρισης έργων (project organization, project management). Με τη χρήση πραγματικών περιπτώσεων (case studies), παρουσιάζονται οι βασικές διαδικασίες διοίκησης έργων με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των σπουδαστών στη συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια καθορισμού και σχεδιασμού ενός έργου (project initiation and design), στελέχωσης του έργου (project staffing), οργάνωσης του έργου (project organization), χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού (time scheduling and cost management), καθώς και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ενός έργου (project evaluation). Εξετάζονται οι μέθοδοι CPM, PERT, CPM-Cost και RPS και παρουσιάζονται τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργων.