Δημοσίευση Διασυνδεδεμένων Νομικών Δεδομένων
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Περίληψη: Σκοπός της εργασίας είναι η δημοσίευση της Ελληνικής νομοθεσίας σε μορφή διασυνδεδεμένων δεδομένων (Linked Data).

Πλατφόρμα Εργασίας: Python/Java, Sparql, RDF

Σύντομη Περιγραφή: Η δημοσίευση δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στο Διαδίκτυο με την μορφή ανοιχτών δεδομένων είναι μια πρακτική στην οποίο στρέφονται όλο και περισσότερες κυβερνήσεις προκειμένου να ενισχύσουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η δημοσίευση των Νομικών Δεδομένων (Legal Data) με την εφαρμογή τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού αποτελεί πλέον κοινή πρακτική (πχ Ην Βασίλειο - http://www.legislation.gov.uk/, Ευρωπαϊκή Ένωση - http://eur-lex.publicdata.eu/).

Το Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ELI) (https://op.europa.eu/el/web/eu-vocabularies/eli) αποτελεί ένα σύνολο προδιαγραφών για την παροχή της νομοθεσίας στο διαδίκτυο σε τυποποιημένη μορφή, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σ’ αυτή, αλλά και η ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίησή της σε διασυνοριακό επίπεδο. Περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με:

  • διαδικτυακά αναγνωριστικά (URI) για νομικές πληροφορίες
  • μεταδεδομένα που ορίζουν πώς πρέπει να περιγράφονται οι νομικές πληροφορίες

Σκοπός της εργασίας είναι η επέκταση της οντολογίας ELI για την δημιουργία οντολογικού σχήματος της Ελληνικής Νομοθεσίας. Η εργασία περιλαμβάνει επίσης ενδεικτική μοντελοποίηση κειμένων, αποθήκευση σε RDF και επίδειξη SPARQL ερωτημάτων.

Τα στάδια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας προβλέπονται ως εξής:

  • Καθορισμός Εννοιολογικών Σχημάτων, URIs
  • Μετατροπή των δεδομένων σε RDF
  • Δημοσίευση

Για την υλοποίηση της Δ.Ε., οι υποψήφιοι θα έχουν στην διάθεση τους την Ελληνική νομοθεσία σε δομημένη xml μορφή.

Σχετικό Υλικό :

[1]. ELI Implementation Methodology περιλαμβάνει σύνολο καλών πρακτικών με βάση τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το ELI https://op.europa.eu/documents/2050822/2138819/ELI+Implementation+Methodology.pdf
[2]. Εργαλείο επισημείωσης για το ELI https://eurlex.europa.eu/eli-register/resources.html

Επικοινωνία: Μάριος Κόνιαρης (mkoniari@central.ntua.gr), Μέλος Ε.ΔΙ.Π

Τσανάκας Παναγιώτης (panag@cs.ntua.gr)