Αυτόματη Ενοποίηση Ελληνικής Νομοθεσίας
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Περίληψη: Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ενοποίησης της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Πλατφόρμα Εργασίας: Java/ Python, web application framework πχ Angular/Django, οπτικοποίηση δεδομένων πχ D3.js/ JQuery

Σύντομη Περιγραφή: Η νομοθεσία είναι μια συλλογή από διαφορετικά κανονιστικά έγγραφα, η οποία εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς καινούργια έγγραφα συνεχώς δημιουργούνται και υφιστάμενα τροποποιούνται η ακυρώνονται. Η διαδικασία κατά την οποία μια νομοθετική πράξη συνενώνεται με τις τροποποιήσεις της ονομάζεται κωδικοποίηση. Με τον όρο «ενοποίηση» μιας νομικής πράξης εννοούμε ότι η αρχική πράξη, καθώς και όλες οι ακόλουθες τροποποιήσεις και διορθώσεις της συνδυάζονται σε ένα ενιαίο, ευανάγνωστο έγγραφο. Αυτό το έγγραφο δείχνει ποιοι νομικοί κανόνες ισχύουν μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η ενοποίηση ακολουθεί αυστηρά τις οδηγίες που αναφέρονται στην πράξη τροποποίησης και δεν αλλοιώνει το περιεχόμενο με κανέναν τρόπο.

Το αντικείμενο της διπλωματικής είναι η κατασκευή ενός συστήματος που θα επιτρέπει την αυτόματη ενοποίηση της Ελληνικής Νομοθεσίας. Δεδομένα εισόδου για το σύστημα θα είναι η Ελληνική Νομοθεσία, σε δομημένη xml μορφή (Legaldocml), με επισημείωση των αναφορών αυτής. Το σύστημα θα πρέπει, με βάση τις αναφορές των αρχείων εισόδου, να εντοπίζει το αναφερόμενο κείμενο και να παράγει ένα νέο κείμενο ενοποίησης.

Τα στάδια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας προβλέπονται ως εξής:

  • Κατηγοριοποίηση και Ανάκτηση Αναφορών.
  • Αλγόριθμος ενοποίησης νομοθεσίας
  • Γραφική Απεικόνιση ενοποίησης με χρονολογική σειρά
  • Πειραματική Επαλήθευση αποτελεσμάτων ενοποίησης (Δείκτες precision, recall)

Σχετικό Υλικό:

  1. LegalDocml -σχήμα XML για τη μοντελοποίηση κοινοβουλευτικών, νομοθετικών και δικαστικών εγγράφων https://www.oasisopen.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=legaldocml
  2. LegalDocml Pocket Guide https://www.oasisopen.org/committees/download.php/62993/The%20Pocket%20Guide%20to%20Akoma%20Ntoso%20-%202nd%20Edition.docx

Επικοινωνία: Μάριος Κόνιαρης (mkoniari@central.ntua.gr), Μέλος Ε.ΔΙ.Π

Τσανάκας Παναγιώτης (panag@cs.ntua.gr)