Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων


Κωδικός 108
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Γρηγόρης Μέντζας
Σύνδεσμοι Helios

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές τις διοικητικές και οργανωτικές γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαμόρφωση στρατηγικής (strategy formulation) και τη διοίκηση (management) πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) σε σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν τα εξής: Ηλεκτρονική Διακυβέρνη (e-government), Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business), διοίκηση έργων πληροφορικής (IT project management), διαχείριση λειτουργιών (Process Management), ανασχεδιασμός επιχειρηματικών λειτουργιών (Business Process Reengineering), συνεργατικά συστήματα (Collaborative Systems), διαχείριση γνώσης (Knowledge Management), συστήματα διαχείρισης πόρων (Enterprise Resource Planning), συστήματα διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες (Customer Relationship Management), κοινωνικά δίκτυα (Social Networks), συλλογική νοημοσύνη (collective intelligence).