Μη Γραμμικά Συστήματα Ελέγχου και Εφαρμογές


Code 3.3.3176.8
Semester 8th
Flow S - Signals, Automatic Control and Robotics
Category Obligatory by selection
Credits 4
Class Hours - Lab Hours 3 - 0
Lecturers George Papavasilopoulos (Faculty), Haralambos Psilakis (Faculty)

Description