Προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή και τεσσάρων μελών του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ

Δημοσιεύθηκε 12/11/2021

Κατόπιν εισηγήσεως της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ (συνεδρίαση 12ης Οκτωβρίου 2021), η διαδικασία προκήρυξης και εκλογής Διευθυντή και μελών του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ επικυρώθηκε με απόφαση της Συγκλήτου της 8ης Νοεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής θα εκλεγούν από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ τρία μέλη του Δ.Σ. θα εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντή και μελών του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ, να υποβάλλουν υποψηφιότητα (αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα) στη Γραμματεία της Σχολής ηλεκτρονικά (secreta@ece.ntua.gr) έως την Παρασκευή 19/11/2021.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης