Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στη Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.


Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε γνωστικές περιοχές τεχνολογικών και θετικών επιστημών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αποφοίτους που τα επιλέγουν να προαγάγουν την επιστήμη και να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ποικίλες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Κάθε πρόγραμμα σπουδών έχει διαφορετικές προϋποθέσεις εισαγωγής και κανονισμούς που αναγράφονται στους επιμέρους Οδηγούς Σπουδών. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Γραμματεία του κάθε Προγράμματος ή τους ιστοτόπους τους.

Συντονιζόμενα από τη Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.


Με τη συμμετοχή της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.