Η Σχολή ΗΜΜΥ επιτελεί ευρύ και υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο. Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέλη ΔΕΠ, οι ΕΔΙΠ, οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές της Σχολής είναι ομαδοποιημένες ανά Τομέα, ενώ τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου αξιοποιούνται, μεταξύ άλλων, μέσω της διάχυσής τους στο εκπαιδευτικό έργο. Στις ερευνητικές δραστηριότητες συμμετέχουν και οι προπτυχιακοί φοιτητές, κυρίως στο πλαίσιο της εκπόνησης διπλωματικών εργασιών.

Η Σχολή ΗΜΜΥ έχει ιδιαίτερα έντονη παρουσία στο χώρο τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας, εξασφαλίζοντας σημαντικές χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ερευνητικά προγράμματα της Σχολής αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της. Η διαχείριση των ερευνητικών αυτών προγραμμάτων υποστηρίζεται είτε από την Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (ΕΔΕΙΛ) του ΕΜΠ, είτε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) που αποτελεί τον κύριο ερευνητικό βραχίονα της Σχολής ΗΜΜΥ.


Με βάση το Shanghai Rankings 2017 (Academic Ranking of World Universities), η Σχολή HMMY κατατάσσεται παγκοσμίως στη θέση 101-150 στα αντικείμενα της Επιστήμης Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών. Αντίστοιχα, με βάση το QS Top Universities 2017 στην ευρύτερη κατηγορία Engineering And Technology, η Σχολή κατατάσσεται παγκοσμίως στη θέση 113.