Προκήρυξη Εκλογής Διευθυντή Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 17/01/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν.4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄), στην ΥΑ153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β’), στο άρθρο 98 του Ν. 4692/12.06.2020 (ΦΕΚ 111 τ. Α´), στην ΚΥΑ 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364 Τ.Β΄) ο Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής της Σχολής με θητεία έως και την 31/08/2022.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την 27η Ιανουαρίου 2022 και από ώρα 09:00 έως 13:00.

Υποψήφιοι, σύμφωνα με το νόμο, δύνανται να είναι οι πλήρους απασχόλησης Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές του οικείου Τομέα οι οποίοι δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής, με γραπτή δήλωση που απευθύνεται στον Κοσμήτορα της Σχολής.

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί, με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος («Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364 τ. Β΄).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία της Σχολής από σήμερα 17/01/2022 έως και τις 19/01/2022 με αίτησή τους προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση secreta@ece.ntua.gr.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Προκήρυξη

Αίτηση Υποψηφιότητας