Ορθή επανάληψη: Προκήρυξη του κληροδοτήματος «Νικολάου Ι. Κρητικού» ακαδ. έτους 2020-2021

Δημοσιεύθηκε 18/01/2022

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθούν οι υποτροφίες του κληροδοτήματος «Νικολάου Ι. Κρητικού» ακαδ. έτους 2020-2021.

Οι υποτροφίες χορηγούνται στον/στη φοιτητή/τρια κάθε Σχολής του Ιδρύματος που θα συγκεντρώσει κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε δύο εξεταστικές περιόδους στο σύνολο των μαθημάτων των «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» που διδάσκονται κατά το πρώτο έτος σπουδών. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, ηλικία μέχρι και 36 ετών και βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς.

Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.500 € (μεικτά), ήτοι 277,77 € (μεικτά) ανά Σχολή (277,77 € Χ 9 Σχολές). Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι σε μία Σχολή είναι πλέον του ενός, το ποσό ισομοιράζεται.

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού παραλάβει από τον Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών τα στοιχεία των φοιτητών που πληρούν τους όρους του βραβείου, θα ενημερώσει τους φοιτητές να προσκομίσουν τα ακόλουθα παραστατικά:

  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή τους για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά
  • απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα),

και εν συνεχεία θα εισηγηθεί τους δικαιούχους στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Η τελική έγκριση των προτεινόμενων από το Ε.Μ.Π. πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.