Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη Χορήγηση Προπτυχιακών Υποτροφιών ακ. έτους 2019-2020 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Δημοσιεύθηκε 26/01/2022

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες - ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» και δυνάμει του Κανονισμού του Προγράμματος που καταρτίστηκε δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 83753/Ζ1/12.07.2021 των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3179/19.07.2021 και διόρθωση σφάλματος Β’ 3777/13.08.2021) εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση.

Διευκρίνιση αναφορικά με τον υπολογισμό της βαθμολογίας για τα κριτήρια μοριοδότησης Δ1 και Δ2 και ειδικότερα με την ερμηνεία της ημερομηνίας 31.8.2020, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: Για την αξιολόγηση βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων Δ1 και Δ2 λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα αποτελέσματα των δύο εξεταστικών του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, ακόμη και αν η βαθμολογία καταχωρίσθηκε μετά την 31.08.2020. Ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 ανεξαρτήτως ημερομηνίας διεξαγωγής της, προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση των υποψηφίων υποτρόφων. Επιπλέον, στο Δ1 και Δ2 κριτήριο, υπολογίζονται οι πιστωτικές μονάδες και τα μαθήματα από την έναρξη της φοίτησης έως 31.08.2020 και ΟΧΙ ΜΟΝΟ του ακαδ. έτους 2019-2020.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 18.02.2022, ώρα: 15.00.