Ανακοίνωση εγγραφών στην κατηγορία πληγέντες από τις πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Δημοσιεύθηκε 15/02/2022

Καλούνται οι υποψήφιοι να στείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email registrations@ece.ntua.gr από 16/02/2022 έως 21/02/2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Εγγραφή Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022
  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης.
  3. Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
  4. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
  5. Πιστοποιητικό Διαγραφής (Τη διαγραφή από το ίδρυμα προέλευσης θα πρέπει να την ζητήσουν άμεσα οι ίδιοι οι φοιτητές όπου θα σταλεί στην Γραμματεία όταν εκδοθεί).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση (που αναγράφεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής).
  7. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  8. Υπεύθυνη Δήλωση (περί γνησιότητας των δικαιολογητικών που υποβάλλονται)

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, να αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr