Προκήρυξη της υποτροφίας «Χρήστου Αργυρόπουλου» ακαδ. έτους 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 01/06/2022

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί η Υποτροφία «Χρήστου Αργυρόπουλου» ακαδ. έτους 2021-2022.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι φοιτητής/τρια του ΕΜΠ, Ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, μέχρι και 36 ετών, με βαθμό απολυτήριου Λυκείου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και να πληροί τα εξής κριτήρια της υποτροφίας:

  • Καταγωγή από το Γοργογύρι του Δήμου Τρικκαίων
  • Οικονομική αδυναμία

Ο έλεγχος της προϋπόθεσης της οικονομικής αδυναμίας των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον αλγόριθμο υπολογισμού αυτής, βάσει των από 17.06.2016 & 02.09.2016 αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 3.600 € ετησίως και η χορήγησή της στον ίδιο φοιτητή/τρια δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τη διάρκεια του κανονικού προγράμματος σπουδών, ήτοι τα πέντε έτη.

Στην αρχή κάθε ακαδ. έτους, ο υπότροφος οφείλει να προσκομίζει πιστοποιητικό προόδου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», το εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας των γονέων του και το δικό του, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος για τη συνέχιση της υποτροφίας.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά έως και τις 13.07.2022 στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα / Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας των γονέων, φορολογικού έτους 2020
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας δικό τους, φορολογικού έτους 2020 εφόσον υπάρχει ή στην αντίθετη περίπτωση Υ.Δ. Νόμου 1599 των υποψηφίων ότι «κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν είχα προσωπικά εισοδήματα και δεν έκανα δήλωση εισοδήματος στην εφορία»
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, για το τρέχον ακαδ. έτος
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι «δεν έλαβα, ούτε λαμβάνω υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην εν προκειμένω περίπτωση για προπτυχιακές σπουδές) από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά»
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721356 & 210 7721951 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις loupaki@mail.ntua.gr & balabani@central.ntua.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.