Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 16/05/2017, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 09/05/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ
Την Τρίτη 16/05/2017 ώρα 10:00 π.μ.
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)
Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά Θέματα. Έγκριση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2017-2018.
 3. Υποτροφίες ΕΛΚΕ.
 4. Μεταπτυχιακά Θέματα.
 5. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (Big Data)» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών (νέα θέση).
 6. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος σε Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συστήματα Ηλεκτρικής Κίνησης» του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος (νέα θέση).
 7. Αίτηση για χορήγηση άδειας απουσίας άνευ αποδοχών του μέλους ΔΕΠ Αν. Καθ. κ. Κ. Κοντογιάννη από 01/09/2017 έως 31/08/2019 (ενημέρωση).
 8. Αίτηση για χορήγηση άδειας απουσίας άνευ αποδοχών του μέλους ΔΕΠ Αν. Καθ. κ. Κ. Σαγώνα από 20/02/2017 μέχρι το τέλος της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς (2017-2018) (ενημέρωση).
 9. Αίτηση για χορήγηση άδειας απουσίας άνευ αποδοχών του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χ. Παπαγιάννη για το διάστημα 15/05/2017 έως 15/07/2018.
 10. Ένταξη στην κατηγορία ΕΤΕΠ του υπαλλήλου ΠΕ ΙΔΑΧ κ. Σπυρίδωνα Θύμη.
 11. Ένταξη στην κατηγορία ΕΤΕΠ της υπαλλήλου ΤΕ ΙΔΑΧ κ. Σιδερής Βλασακίδου.
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως Ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Θ. Καρούνου.
 13. Συνέχεια κτηριολογικού προγράμματος της Σχολής, Γ’ Φάση Νέων Κτηρίων.
 14. Οικονομικά Θέματα.
 15. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
  Ο Κοσμήτορας
  Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση