Υποτροφία «Αθανάσιος Τσιτσέλης» για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2016-2017

Δημοσιεύθηκε 15/06/2017

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί η Υποτροφία «Αθανάσιος Τσιτσέλης» για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2016-2017.

Η υποτροφία θα χορηγηθεί στον διπλωματούχο της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, ο οποίος επιθυμεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου στο ΕΜΠ και συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ο βαθμός διπλώματος είναι τουλάχιστον 7,50.
  • Το δίπλωμα έχει αποκτηθεί μέχρι δύο χρόνια από την έναρξη του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (όχι νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο 2014)
  • Το αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών να εμπίπτει στο χώρο της Ναυτικής Τεχνολογίας.

Θα συνεκτιμηθεί και η οικονομική κατάσταση των αιτούντων.

Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει κατόπιν προσωπικής συνέντευξης από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Η υποτροφία είναι ετήσια και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 2.000€ (μεικτά).

Οι υποψήφιοι πρέπει έως και την 26η.07.2017 να υποβάλουν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Δ/νση Μέριμνας, Θωμαϊδειο Κτίριο, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, τηλ. 210 7721820 & 210 7721951, τα ακόλουθα παραστατικά:

  • Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει τυχόν δημοσιεύσεις
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Βεβαίωση εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή έγκρισης θέματος διατριβής (στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της διατριβής, ο επιβλέπων Καθηγητής, τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής και η ημερομηνία έγκρισης του θέματος της διατριβής και της Τριμελούς Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση της οικείας Σχολής)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημείωμα εφορίας γονέων, φορολογικού έτους 2015
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου, φορολογικού έτους 2015, εάν υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι "δεν έχω προσωπικά εισοδήματα και δεν κάνω δήλωση εισοδήματος στην εφορία".

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου.