Εισαγόμενοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5% για το Ακ.Έτος 2017- 2018.

Δημοσιεύθηκε 05/10/2017

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με την κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, καταθέτουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 05 Οκτωβρίου 2017 έως και 12 Οκτωβρίου 2017 κάθε Δευτέρα –Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00 στη Γραμματεία της Σχολής, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Μετά τον έλεγχο αυτών θα ολοκληρωθεί η εγγραφή των εισαχθέντων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση του Υπουργείου Παιδείας.
  2. Απολυτήριο Λυκείου
  3. Μία Φωτογραφία
  4. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας
  5. Πρωτότυπο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης ή αντίγραφο του από την αρμόδια επταμελή επιτροπή του νοσοκομείου σύμφωνα με την Φ151/17897/Β6(ΦΕΚ358/τ.Β/14-12-2014) απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.