Εγγραφή από Μεταφορά θέσης φοίτησης Στελεχών Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το Ακ.Έτος 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 01/11/2017

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 31/10/2017) ενέκρινε την εγγραφή 6 ατόμων από μεταφορά θέσης φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το ακ. έτος 2017-2018. Καλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να γίνει η εγγραφή τους από 03/11/2017 έως 10/11/2017 Δευτέρα -Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης
  3. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης
  4. Μία (1) φωτογραφία