Εγγραφές των επιτυχόντων Αθλητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 10/11/2017

Οι Εγγραφές των επιτυχόντων Αθλητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 θα γίνονται στην Γραμματεία της Σχολής, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της (Δευτ.-Τετ.-Παρ. 11.00 – 13.00), από τις 13 έως και τις 24 Νοεμβρίου 2017.

Οι επιτυχόντες πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της Σχολής τα κάτωθι:

α) Αίτηση Εγγραφής

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

δ) Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

ε) Πιστοποιητικό γέννησης στο οποίο να αναγράφεται το μητρώο αρρένων των υποψηφίων

στ) Πιστοποιητικό διαγραφής (μόνο για όσους είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή)