Δικαιούχοι Μετεγγραφής με τις κατηγορίες Ενστάσεων Μετεγγραφών και Κυπριακής καταγωγής Ακ.Έτους 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 11/12/2017

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής με τις κατηγορίες αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων και με κυπριακή καταγωγή για το Ακ. Έτος 2017-2018 καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής το διάστημα από 13/12/2017 έως και 20/12/2017, τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00, για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην αίτηση τους του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Θα πρέπει να έχουν εκτυπωμένη την Ηλεκτρονική Αίτηση του ΥΠΕΘ, το εκκαθαριστικό 2016 και το Ε1 2016. Κατά την προσέλευση τους, οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο ή εξουσιοδότηση εάν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει από άλλο πρόσωπο.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το Ίδρυμα Προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Συνημμένα αρχεία :

Ενστάσεις Μετεγγραφών Ακ. Έτος 2017-2018

Κυπριακή καταγωγή Ακ. Έτος 2017-2018