Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αμειβόμενη θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή στο Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας

Δημοσιεύθηκε 20/12/2017

Το Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (www.biosim.ntua.gr) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προσκαλεί υποψηφιότητες για μία (1) αμειβόμενη θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Εμπειρία σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές: 1. Κινητή Υγεία, 2. Ιατρική Πληροφορική, 3. Βιοηλεκτρομαγνητισμός, 4. Υπολογιστική Νευροεπιστήμη.
  • Ικανότητα παραγωγής πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων, όπως αποδεικνύονται από δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα και υψηλής ποιότητας επιστημονικά περιοδικά.
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Ικανότητα επικοινωνίας και ανάληψης πρωτοβουλιών, προθυμία και δέσμευση για εργασία σε διεπιστημονικά ερευνητικά πεδία

Στις αρμοδιότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται:

  • Προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων για προσέλκυση χρηματοδότησης από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
  • Τεχνική και οικονομική διαχείριση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων
  • Εκπόνηση ερευνητικού έργου (διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας, συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων)

Το ύψος της αμοιβής θα εξαρτηθεί από τις δεξιότητες και την εμπειρία που διαθέτει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία πλήρες βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις knikita@ece.ntua.gr και kzarkog@biosim.ntua.gr.

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου

Κωνσταντίνα Νικήτα

Καθηγήτρια ΕΜΠ