Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων 407/80

Δημοσιεύθηκε 12/03/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 01/03/2018), έχοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/03-11-2017 Απόφαση του του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν καθώς και την Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ (συνεδρίαση 13/11/2017), αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

(1) Μία θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής

  • «Διακριτά Μαθηματικά» (4ου εξαμήνου)

(1) Μία θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής

  • «Ηλεκτρονική Ισχύος Ι» (6ου εξαμήνου)

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μισθολογική αντιστοιχία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (μερικής απασχόλησης).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15780), από 10/03/2018 έως και 26/03/2018, τα παρακάτωδικαιολογητικά**:**

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
  4. Αντίγραφα των πτυχίων και τωντίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας
  5. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής

Σημείωση: Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την επιλογή θα συνεκτιμηθούν και το διδακτικό και τεχνολογικό έργο σε συναφές αντικείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, στο τηλέφωνο 210-772 3999.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση