Αποτελέσματα επιλογής διδασκόντων Π.Δ. 407/1980

Δημοσιεύθηκε 04/04/2018

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2018, αφού έλαβε υπόψη της:

  1. Την αριθμ. Πρωτ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/03.11.2017 Υπουργική Απόφαση,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 Π.Δ. 407/80, του άρθρου 28 παρ.3 του Ν.4386/2016 και του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν,
  3. Την από 13/11/2017 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ,
  4. Την από 07/03/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Σχολής για την πρόσληψη δύο θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018,
  5. Τις άμεσες διδακτικές ανάγκες της Σχολής,
  6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
  7. Τις εισηγήσεις των επιτροπών,

κατόπιν διεξοδικής συζήτησης και ψηφοφορίας, αποφάσισε ομόφωνα:

α. Την πρόσληψη του κ. Αθανασίου Λιανέα για τη διδασκαλία του μαθήματος «Διακριτά Μαθηματικά».

β. Την πρόσληψη της κ. Ελένης Γατή για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρονική Ισχύος Ι».