Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη»

Δημοσιεύθηκε 26/04/2018

Πληροφορίες παρακαλούμε αναζητείστε στο συνημμένο αρχείο: Υποτροφίες από κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη