Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών ΕΤΕΠ στις Γ.Σ. Τομέων της Σχολής ΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 01/06/2018

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1δ του Ν.4485/04-08-2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
  2. την ΥΑ 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/07.11.2017 (ΦΕΚ 3969 τ.Β΄) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485/2017 (Α΄114)».

Προκηρύσσει

εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων της Σχολής (Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών, Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών, Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρικής Ισχύος, Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων) (για ετήσια θητεία, ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος), και

Συγκροτεί

Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

Τακτικά μέλη:

  1. Αυλωνίτου Ελένη (eavlon@power.ece.ntua.gr)
  2. Γιωτοπούλου Βασιλική (vasso@icbnet.ntua.gr)
  3. Τσουκάτου Ελεάννα (labmet@metal.ntua.gr)

Αναπληρωματικά μέλη:

  1. Τσάμπρας Λυμπέρης (ltsabras@hotmail.com)
  2. Τραχανάς Ιωάννης (jtrah@central.ntua.gr)
  3. Παπαδόπουλος Εμμανουήλ (gpad@central.ntua.gr)

προκειμένου η ανωτέρω Επιτροπή να προχωρήσει στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων και αναπληρωτών των μελών ΕΤΕΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων της Σχολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας από τις 04/06/2018 έως και τις 11/06/2018 στην Εφορευτική Επιτροπή. Η ανακήρυξη των υποψηφίων και η ημερομηνία, ο χρόνος και ο τόπος ψηφοφορίας θα γίνει από την Εφορευτική Επιτροπή και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι εκπρόσωποι στα συλλογικά όργανα εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Προκήρυξη