Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Δημοσιεύθηκε 13/09/2018

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για μεταφορά θέσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 143458/Ζ1/14-09-2015 ΦΕΚ 2011/16-09-2015 «Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας» για το ακ. έτος 2018-2019 να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής από 15/09/2018 έως 15/10/2018 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα φοίτησής τους.
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.
  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες γίνονται είτε από τους ίδιους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.