Εγγραφές Νεοεισαχθέντων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων ακ. έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 04/10/2018

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες που ανήκουν στην Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία της Σχολής στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, μέχρι 29 Οκτωβρίου 2018, τις ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και ώρα 11:00 -13:00. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.