Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 01/11/2018

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες που ανήκουν στην Κατηγορία Αθλητών, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία της Σχολής στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, το διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2018 έως και τις 09 Νοεμβρίου 2018, τις ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και ώρα 11:00 -13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)Αίτηση εγγραφής.

β)Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης.

γ)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώσουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

δ)Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ε)Πιστοποιητικό γέννησης στο οποίο να αναγράφεται το μητρώο αρρένων των υποψηφίων.

στ)Πιστοποιητικό διαγραφής (μόνο για όσους είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή).

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.