Αποτέλεσμα επιλογής Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σήματα και Συστήματα"

Δημοσιεύθηκε 08/11/2018

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου 2018, αφού έλαβε υπόψη της:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 16 του Ν. 4115/2013, αναριθμήθηκε σε παράγραφο 7 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4386/2016, εν συνεχεία αντικαταστάθηκαν (περ. α΄ και γ΄) με το άρθρο 19 του Ν. 4452/2017 και (περ. γ΄ εδαφ. β΄) με το άρθρο 16 παρ.1 (β) του Ν.4459/2018,
  2. την από 26/09/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Σχολής για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
  3. τις άμεσες διδακτικές ανάγκες της Σχολής,
  4. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
  5. την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής,

κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της κ. Αθανασίας Ζλατίντση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Σήματα και Συστήματα».

Αποτέλεσμα