Εγγραφή από Μεταφορά θέσης φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το Ακ.Έτος 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 29/11/2018

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 29/11/2018) ενέκρινε την εγγραφή 5 ατόμων από μεταφορά θέσης φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το ακ. έτος 2018-2019. Καλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να γίνει η εγγραφή τους από 03/12/2018 έως 07/12/2018 Δευτέρα -Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης
  3. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης
  4. Μία (1) φωτογραφία