Επικύρωση Ενστάσεων Μετεγγραφών Ακ. Έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 16/01/2019

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 15/01/2019) ενέκρινε την εγγραφή 7 φοιτητών με βάση την κατάσταση ενστάσεων που εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 1 αίτηση σε εκκρεμότητα και απέρριψε 1 αίτηση. Καλούνται οι φοιτητές που εγκρίθηκε η ένσταση μετεγγραφής τους να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους από 18/01/2019 έως 23/01/2019, Δευτέρα –Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Γέννησης
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου
  3. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης
  4. Μία φωτογραφία