Επιλογή διδάσκοντα (Π.Δ. 407/80) για το μάθημα "Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων"

Δημοσιεύθηκε 18/02/2019

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2019, αφού έλαβε υπόψη της:

  1. Την αριθμ. Πρωτ. Φ.175311/Ζ2/18-10-2018 Υπουργική Απόφαση,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 Π.Δ. 407/80, του άρθρου 28 παρ.3 του Ν.4386/2016 και του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν,
  3. Την από 23/10/2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ,
  4. Την από 31/12/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Σχολής για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019,
  5. Τις άμεσες διδακτικές ανάγκες της Σχολής,
  6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
  7. Την εισήγηση της επιτροπής,

κατόπιν διεξοδικής συζήτησης και ψηφοφορίας, αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του κ. Γεωργίου Κιόκε για τη διδασκαλία του μαθήματος «Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων».