Αποτελέσματα επιλογής διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80

Δημοσιεύθηκε 07/03/2019

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 2019, αφού έλαβε υπόψη της:

  1. Την αριθμ. Πρωτ. Φ.175311/Ζ2/18-10-2018 Υπουργική Απόφαση,
  2. τις διατάξεις του άρθρου 5 Π.Δ. 407/80, του άρθρου 28 παρ.3 του Ν.4386/2016 και του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν,
  3. την από 23/10/2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ,
  4. την από 31/12/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Σχολής για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019,
  5. τις άμεσες διδακτικές ανάγκες της Σχολής,
  6. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
  7. την εισήγηση της επιτροπής,

κατόπιν διεξοδικής συζήτησης και ψηφοφορίας, αποφάσισε ομόφωνα:

α. Την πρόσληψη του κ. Χρήστου Σαργέντη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών».

β. Την πρόσληψη του κ. Αλέξανδρου Χορταρά για τη διδασκαλία του μαθήματος «Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης».